fbpx

Skjerpen Bugge

Hekker og plante hekk mot nabo

plante hekk mot nabo
Innholdsfortegnelse

Hekker

Vil du plante hekk mot nabo?

Hekker skjermer mot innsyn og gjør hagen lunere.

Kjenner du til lovlig høyde på hekk mot nabo?

På lik linje som trær kan hekker ofte by på konflikter mellom naboer.

Hekker har mange av de samme egenskapene som trær og er ikke sjelden gjenstand for uenigheter.

Tujahekker er en type hekk det krangles mye om. Grunnen til det er nok flere, men den viktigste grunnen er nok at de kan bli veldig store, kanskje plagsomt store for naboen.

Plante hekk mot nabo

Om naboen kan ha en stor hekk i nærheten av tomtegrensen må vurderes med utgangspunkt i nabolovens § 2 eller 3. Hvis hekken blir ansett for å være et grensegjerde er det grannegjerdelova som gjelder.

Høyde på hekk mot nabo
Høyde på hekk mot nabo

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS spisskompetanse når det kommer til nabotvister.

Har du noen spørsmål omkring naborettslige forhold og eventuelle krangler om høyde på hekk mot nabo er det bare å ta kontakt. Hos oss får du en gratis vurdering av om du har en sak ang. høyde på hekk mot nabo.

Er hekken i strid med nabolovens § 2

Nabolovens § 2 er en generell bestemmelse som primært handler om å ikke utøve eierrådighet til plage for naboen. Sagt på en annen måte; den bestemmer at du skal ta hensyn til naboen når du utøver tiltak på egen eiendom. For mange virker det kanskje litt rart at man ikke har fri råderett over egen eiendom. Det har man altså ikke. Naboloven setter begrensninger for bruk av egen tomt.

Av nabolovens § 2 heter det;

«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg»

I bestemmelsen står det at man ikke må gjøre noe som er unødig, urimelig eller til skade for naboen.

Når det kommer til hekker er det stort sett ikke snakk om at hekken utgjør en skade for naboen. Spørsmålet som ofte dukker opp er om hekken forårsaker en unødig eller urimelig ulempe.

Det første vi må se på da er hvilken funksjon hekken har. I villastrøk er ofte hekkens hovedfunksjon å skjerme for innsyn og utsyn til naboeiendommer, samt dempe for støy og vind.

I andre tilfeller kan hekken være viktig for erosjon på eiendommen, i tillegg til at den kan ha en drenerende effekt.

Negative elementer ved å ha en hekk tett opp mot eiendommen kan være at den skjermer for sol og reduserer lys, og kan føles som at man sitter veldig innestengt.

I rettspraksis ser vi ofte at reduksjon av solforhold er noe retten legger stor vekt på. Om naboens solforhold blir betydelig forringet kan være et godt argument for at hekken er  i strid med nabolovens § 2.

Vi står uansett igjen med en interesseavveining mellom hvilken positive og negative funksjoner hekken har.

Er hekken i strid med nabolovens § 3  

Nabolovens § 3 er en spesialbestemmelse som i utgangspunktet dreier seg om trær. Imidlertid kan den også benyttes hvis det er snakk om hekker av en viss størrelse.

I Grannelovas § 3 står det;

«Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden,​2 må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.​3

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova»

Bestemmelsen kan ikke benyttes hvis det er snakk om en hekk lavere enn to meter.

Det står ordrett i andre ledd.

Regelen kan bare brukes hvis det er snakk om en hekk som er over to meter og står nærmere eiendomsgrensen enn 1/3 av høyden. Da blir spørsmålet hvor viktig hekken er for naboen kontra hvor viktig det er å få den fjernet.

Hva med hekker som benyttes som grensegjerde

hekker som benyttes som grensegjerde

Dersom hekken blir brukt som erstatning for et gjerde mellom eiendommene reguleres ikke forholdet av naboloven. Riktig bestemmelse finner vi da i Grannegjerdelova § 4

«Grannegjerde skal vera såleis laga og vedlikehalde at det ikkje er uturvande eller urimeleg til ulempe eller lyte på granneeigedom.

Det skal setjast i delelina, ikkje lenger inn på grannegrunnen enn på eigen grunn, og ikkje lenger inn enn 0,50 meter. Denne føresegna råkar ikkje steingard som lovleg står lenger inne på grannegrunn når denne lova tek til å gjelda.»

Du står helt fritt til å plante en hekk opp mot naboen. Hvis hekken skal brukes som et gjerde må den stå i grenselinjen og ikke lengre enn 0,5 meter over på naboens tomt. Hvor høy hekk som kan plantes står det ingenting om i loven.

Hvis det blir en uenighet om hekkens plassering, høyde, bredde eller utseende må konflikten løses med utgangspunkt i Grannegjerdelovas § 4.

Spørsmålet er da om grensehekken er urimelig eller til unødvendig skade. Dersom hekken ikke er særlig høy og det ligger estetiske hensyn bak skal det trolig en del til for å få den fjernet eller endret(beskåret).

Er det tale om en høy hekk som har mange negative konsekvenser for naboen skal det mindre til. Vi står uansett overfor en interesseavveining.

Ulovlig fjerning av hekk   

Det skjer fra tid til annen at naboen tar seg til rette og felling av trær på naboeiendommen uten samtykke. Hvis naboen har gjort det kan han bli erstatningsansvarlig. Les mer om Naboloven her. Ofte er det snakk om et betydelig beløp.

Samme gjelder for hekker.

Har naboen uten samtykke fjernet en eller flere hekker på din eiendom kan du ha krav på erstatning. Erstatningen skal da gjenspeile den verdien hekken hadde. Sagt på en annen måte; tilstandene skal tilbakeføres til sånn som den var før hekken ble fjernet. Man må i slike tilfeller finne ut av hvor mye samme hekk kostet, og utgiftene til å plante og pleie hekken.

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS spisskompetanse når det kommer til nabotvister om hekker og trær. Ta gjerne kontakt med advokat i Oslo for en gratis vurdering av saken.

Ønsker du å lese mer om naborett kan du trykke her.

Dekning av utgifter til advokat

Gjennom innbo- eller husforsikringen er det ofte en rettshjelpsdekning som dekker utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.