Tvist om penger

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang erfaring med pengekravsrett.

Enten noen skylder deg penger eller du har fått et krav mot deg, så kan vi hjelpe deg å løse saken din. Ta gjerne kontakt med oss.

Hos oss får du en gratis førstevurdering.

Grunnlaget for pengekravet baserer seg som regel på en avtale eller kontrakt. Ofte oppstår det en tvist utelukkende på grunn av at noen rett og slett ikke ønsker å oppfylle avtalen, men vi har også mange eksempler på at avtalen mellom partene er uklar,og uenigheten dreier seg om tolkningsresultatet. I slike situasjoner kan det være hensiktsmessig å kontakte en advokat for hjelp til å vurdere avtalens innhold.

Når man har klarlagt hva som fremgår av avtalen gjelder det å fullbyrde avtalen etter sitt innhold. Dersom pengene ikke frivillig overføres må saken oversendes namsmannen for tvangsfullbyrdelse.

Skylder noen deg penger eller noen har rettet et pengekrav mot deg, ta kontakt med oss. Vi gir deg en gratis førstegangsvurdering.

Dekning av advokatutgifter

I mange saker kan du få dekket kostnader til advokat gjennom forsikringsordninger. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.

Tilbake til advokat oslo forside.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom pengekrav og gjeldsbrevloven?

Pengekravsrett er en del av det norske rettssystemet som omhandler rettsreglene for pengekrav. Gjeldsbrevloven er en del av pengekravsretten og regulerer gjeldsbrev, som er skriftlige dokumenter som bekrefter at en person skylder en annen person penger. Forskjellen mellom pengekrav og gjeldsbrevloven er at pengekrav er et bredere begrep som omfatter alle typer krav på penger, mens gjeldsbrevloven regulerer spesifikt gjeldsbrev.

Hvordan fastsettes foreldelsesfristen for pengekrav?

Foreldelsesfristen for pengekrav fastsettes av loven og avhenger av typen krav. Generelt sett er foreldelsesfristen tre år, men det finnes unntak. For eksempel er foreldelsesfristen for krav på erstatning etter skade eller annen form for tap fem år. Det er viktig å være klar over foreldelsesfristen for et pengekrav, da kravet vil falle bort dersom det ikke blir gjort noe med det innen fristen.

Hva er kravene for å kunne fremme et enkelt pengekrav?

For å kunne fremme et enkelt pengekrav må man ha en fordring på en annen person. Fordringen må være klar og entydig, og det må være dokumentasjon på at kravet er reelt. Det kan være en avtale, en faktura, eller andre typer dokumentasjon. Det er viktig å ha bevis på at kravet eksisterer og at det er reelt, da det kan være vanskelig å få gjennomslag for et krav uten tilstrekkelig dokumentasjon.

Hva er forskjellen mellom pengekrav og obligasjonsrett?

Pengekravsrett omhandler rettsreglene for pengekrav, mens obligasjonsrett omhandler rettsreglene for avtaler og kontraktsforhold. Det kan være en sammenheng mellom pengekrav og obligasjonsrett, da mange pengekrav oppstår som følge av avtaler eller kontraktsbrudd. Det er viktig å være klar over forskjellen mellom pengekrav og obligasjonsrett, da dette kan ha betydning for hvordan man går frem for å kreve inn et pengekrav.

Hva er de vanligste årsakene til at et pengekrav ikke blir betalt?

Det er mange årsaker til at et pengekrav ikke blir betalt. Noen av de vanligste årsakene er at skyldneren ikke har penger til å betale, at skyldneren ikke aksepterer kravet, eller at det er uenighet om størrelsen på kravet. Det kan også være at skyldneren er insolvent, det vil si at vedkommende ikke har midler til å betale kravet. Det er viktig å være klar over at det kan være utfordrende å få gjennomslag for et pengekrav dersom skyldneren ikke har midler til å betale.

Hvordan kan man sikre seg mot tap ved pengekrav?

Det er flere måter å sikre seg mot tap ved pengekrav. En måte er å kreve inn kravet så tidlig som mulig, da det kan være lettere å få gjennomslag for et krav som er nytt. Det kan også være lurt å inngå avtaler med klausuler som sikrer betaling, for eksempel ved å kreve at skyldneren stiller sikkerhet eller ved å inngå avtaler om betalingsplaner. Det kan også være lurt å ha en god oversikt over skyldnerens økonomi og betalingsevne, slik at man kan tilpasse kravene etter dette.

Pengekravsrettvedsidenavtekstnederst[1]