Kjøpsrett

Kjøpsrett er kort fortalt reglene som kommer til anvendelse hvis det har oppstått en tvist mellom kjøper og selger av en gjenstand. En gjenstand kan være alt fra bil, båt, bobil, campingvogn til mindre produkter som for eksempel en mobiltelefon. Det er to forskjellige regelsett som kommer til anvendelse i saker vedrørende kjøpsrett.

Boligrett

Vi har fått mange henvendelser fra fortvilte boligkjøpere som føler seg lurt av selger etter en bolighandel (advokat boligrett). Stort sett dreier det seg om at boligen ikke er i tråd med salgsdokumentasjonen eller at selger har forsøkt å skjule feil og mangler. Har du kjøpt en bolig du mener er mangelfull?

Erstatning- og forsikringsrett

Erstatningsrett går kort fortalt ut på at skadevolder skal dekke skadelidtes økonomiske tap som følge av en skadevoldende handling. Det kan være alt fra at du har blitt skadet til at noen har ødelagt noe du eier. Lurer du på om du har en erstatningssak, ta kontakt med oss. Har du krav på erstatning?

Avtale – og kontraktsrett

De hverdagslige avtalene er som regel kurante og det oppstår sjelden problemer. Det er normalt de avtaler som har blitt særskilt utformet, til et spesifikt formål, at uenighetene oppstår. Avtalen kan ha blitt utarbeidet i all hast uten å være særlig gjennomtenkt. Vi løser daglig avtalerettslige spørsmål om nye og eksisterende avtaler. Har du en tvist?

Naborett

Uenigheter mellom naboer dreier seg ofte om trær. Et tre kan være gjenstand for stor frustrasjon. Det kan skygge for solen, hindre utsyn og avgi uønsket nedfall. Mange lurer derfor på om man kan felle naboen sine trær i medhold av naboloven. Har naboen felt et tre på eiendommen din uten ditt samtykke?

Arbeidsrett

Før en arbeidsgiver kan si opp en ansatt må det gjennomføres et drøftelsesmøte. Ofte er arbeidsgiver bistått av advokat under et slikt møte, og arbeidstaker kan i mange tilfeller ha behov for juridisk hjelp på sin side. Dersom du har fått innkalling til drøftelsesmøte, oppsigelse eller avskjed bør du ta kontakt med oss. Kanskje har du krav på erstatning eller jobben tilbake for usaklig oppsigelse.

Pengekravsrett

Grunnlaget for pengekravet baserer seg som regel på avtale eller kontrakt. Ofte oppstår det en tvist utelukkende på grunn av at noen rett og slett ikke ønsker å oppfylle avtalen. Men vi har også mange eksempler på at avtalen mellom partene er uklare og uenigheten dreier seg om tolkningen av avtalen. Har du behov for advokatbistand i forbindelse med et pengekrav?

Andre saksområder

Vi tar også på oss advokatoppdrag innenfor andre rettsområder; håndverkertjenester, barnerett, husleierett og boligforvaltning. Hos oss får du en gratis vurdering av din sak. Hvis du ønsker å gå videre med saken din, vil du i mange tilfeller få dekket kostnader til advokat gjennom ulike forsikringsordninger eller fri rettshjelp. Vi undersøker alltid om du kan har krav på å få dekket dine advokatkostnader.