fbpx

Skjerpen Bugge

Mistenkt for fusk på eksamen - Skjerpen Bugge

Mistenkt for fusk på eksamen

Mistenkt for fusk på eksamen

Mistenkt for fusk på eksamen

Mistenkt for fusk på eksamen

Ved gjennomføring av eksamen er det helt naturlig at alle besvarelser blir kjørt igjennom plagiatkontroll eller at sensor som følge av strukturelle likheter ofte reiser mistanke om fusk eller forsøk på fusk.  

Hvis du får tilbakemelding fra universitet eller høyskole om at karakteren blir holdt igjen som følge av mistanke om fusk, skal du fortsette med studiet som vanlig. Vi ser at mistanken om fusk kan komme mange måneder etter eksamen. Det er mange som opplever det hele som en vanskelig prosess.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang erfaring med å hjelpe studenter etter å ha blitt mistenkt for fusk. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har blitt anklaget for å ha fusket.    

Studentene blir bedt om å redegjøre for forhold rundt eksamen 

Flere studenter får beskjed om å redegjøre for gjennomføring av eksamen og da gjerne spørsmål  slik som dette:  

  • Hvilket studium og hvilket studieår er du på? 
  • Hvilken arbeidsmetode har du hatt? Hvordan finner du kilder? 
  • Er du kjent med kildehenvisninger og bruken av sitat? 
  • Er du kjent med at det finnes informasjon/kurs/veiledning for  akademisk skriving? 
  • Er du kjent med konsekvensene for fusk? 
  • Har du samarbeidet med noen? 

Når det gjelder disse spørsmålene er det viktig å tenke på at studiestedet kun foretar en rutinemessing undersøkelse som skal gi den studierelaterte avdelingen informasjon når det skal  vurderes om det er en fuskesak på eksamen eller ikke.  

Vi oppfordrer studenter til å tenke på hva som gis av svar og vi ser at svarene her kan være førende  for beslutningen til sentral klagenemnd. Avdelingen der eksamen er avlagt skal gi en innstilling til  den sentrale klagenemnd ved høyskolen eller universitetet.  

Mange av sakene går videre fra avdelingen til sentral klagenemnd. Vi ser ofte at avdelingen viser til  forarbeidene når begrunnelsen gis. Det vises ofte til Ot. Prp.nr 40 (2001-2002) under pkt. 12.1.10  om annullering av eksamen at det «i eksamens-og prøvesituasjoner stilles høye aktsomhetskrav  til studentene angående regler om kildebruk før eksamen». Her ser vi ofte at studiestedet kommer  frem til at studentene ikke har vært aktsomme nok for eksempel med henvisninger eller  kildekritikk. Men det vi også ofte ser, når man følger en fuskesak, er at det er mange  omstendigheter som gjør at dette må vurderes annerledes. 

Det er derfor viktig å belyse saken fra studentens ståsted så tidlig som mulig. Veldig mange  studenter blir frifunnet for anklagen om fusk etter hvert som man kommer lengre ut i prosessen.  Studentene får som oftest tilbud om å delta på møte med høyskole eller universitet og noen velger  å gjøre dette i Zoom-møte eller liknende med den sentrale klagenemnd. Det er på bakgrunn av den  skriftlige redegjørelsen og eventuelt en muntlig redegjørelse i nemnda som er grunnlaget for om  vedtaket blir fusk eller ikke fusk.  

Hva skjer i sentral klagenemd 

Klagenemnda har gjerne møter hver tredje eller fjerde uke og de behandler mange saker. Dersom  studenten vil være med på møtet vil denne motta spørsmål fra nemnda om forhold som mistanken  bygger på. Dette er fort gjort. Advokaten får gjerne innlede og stille spørsmål og belyse saken fra  studentens ståsted. I mange saker blir studentens anklage om fusk frafalt. 

For de tilfeller saken ikke avsluttes, men fuskemistanken blir opprettholdt, ser vi ofte at felles klagenemnd kommer til et annet resultat enn den sentrale klagenemnden. Det er derfor viktig å  uttømme de klagemuligheter man har etter forvaltningsloven.  

Ta kontakt med advokat tidlig – Felles Klagenemnd 

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har jobbet mye med skolejuss og vi anbefaler studentene å ta  kontakt allerede før det avgis svar på spørsmål fra studiested. Studiestedet har til formål å  avdekke forhold rundt gjennomføring av eksamen for å verifisere mistanken. I mange saker ser vi  at studiested opprettholder sin mistanke med innstilling til den sentrale klagenemnd om fusk. Det  er derfor viktig å ha god forståelse for denne type saker og skille det som er viktig fra det som ikke  er like viktig når saken skal gå fra sentral til felles klagenemnd. 

Felles Klagenemnd 

Når Felles Klagenemnd har saken til behandling, vil studenten kunne supplere saken med det som  er nytt av opplysninger. Det er ofte vi ser studentene ønsker å tilføye nye forhold i saken og det  god mulighet til det underveis i prosessen. Det er som oftest mulig her å delta på Zoom-møte. Det  studentene risikerer er å få eksamen annullert samt få to semester utestengelse. Dette er tungt for  den enkelte og det er derfor nyttig og ha en advokat som kan veilede og gi nødvendig  saksopplysninger til klagenemnda og få satt saken inn i riktig kontekst.  

Mange studenter får en god avslutning på klageomgangen og vi ser at det er fornuftig med bistand  av advokat. Mange saker ender med frifinnelse. Det er derfor viktig å tenke på at mistanken har  oppstått som følge av at en logaritme har reagert på eksamen. Det er en vidt forskjellig vurdering når saken skal gis en manuell vurdering av en fagperson.  

Stort sett alle saker avsluttes i Felles Klagenemnd 

Det er ikke mange saker som går til tingretten og det skyldes at saken finner sin løsning. Det er derfor lite rettspraksis på området. Vi har god erfaring med å løse denne type saker ved riktig bevisføring opp mot hva som studiestedet har anført av mistankegrunnlag.

Ta kontakt med spesialisert advokat

Ta gjerne kontakt med oss om du har blitt mistenkt for fusk.Vi vurdere saken din gratis.  

Dekning av advokatutgifter 

Universitet og Høyskolen dekker utgifter til advokat. Kontakten med studiestedet går via advokatselskapet. 

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.