fbpx

Skjerpen Bugge

Reklamasjon

Reklamasjonartikkel[1]

Reklamasjon i kjøpsrettslig forstand betyr å varsle selger om at du vil gjøre et krav gjeldende på grunn av f. eks en feil eller mangel.

Det er to regelsett som gjør seg gjeldende ved kjøp av varer. Dersom du kjøper en vare av en privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Kjøper du en vare av en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Reklamasjonsfrister i kjøpsloven

Den absolutte fristen

Det fremkommer av kjøpsloven en absolutt og en relativ reklamasjonsfrist.Den absolutte reklamasjonsfristen er to år. Det vil si at du må reklamere innen to år etter at du overtok tingen. Imidlertid kan det være at selger har påtatt seg ansvar eller gitt garanti for en lengre periode. Dette ser vi sjelden i praksis.

Den relative reklamasjonsfristen

Utgangspunktet at det må reklameres innen «rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget at tingen hadde en feil/mangel. Hva som ligger i «rimelig tid» beror på en helhetsvurdering. Momenter i en slik vurdering er;

  • Kontraktstype
  • Forholdet mellom partene
  • Kutyme
  • Muligheten til å oppdage mangelen
  • Kunnskap

I forbrukerkjøpsloven er reklamasjonsfristen satt til minimum to måneder. Dette er ikke presisert i kjøpsloven. Hvor lang tid du har på å reklamere beror på en konkret vurdering.

Overholder du ikke reklamasjonsfristen kan du miste muligheten til å fremsette mangelskrav.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS jobber daglig med reklamasjonssaker. Har du noen spørsmål i forbindelse med en reklamasjon er det bare å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne i reklamasjonssaken.

Unntak fra reklamasjonsfristen

Det er viktig å merke seg at det er et unntak fra reklamasjonsfristen i kjøpslovens § 32. Unntaket følger av kjøpslovens § 33.

Ifølge kjøpslovens § 33 fremkommer det at reklamasjonsfristen i § 32 ikke gjelder under gitte forutsetninger. Forutsetningen er at selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Reklamasjonsfrister i forbrukerkjøp

Den absolutte fristen

I forbrukerkjøpsloven er det også en absolutt og relativ reklamasjonsfrist. Det fremkommer av forbrukerkjøpsloven § 27. Den absolutte reklamasjonsfristen er 2 år eller 5 år dersom tingen eller deler av tingen er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år.

I reklamasjonssaker som dreier seg om f.eks bil, båt, bobil og bolig er hovedregelen 5 år. Dette fordi disse produktene har en forventet levetid på godt over 2 år.

Den relative reklamasjonsfristen

I forbrukerkjøpsloven er lengden på den relative reklamasjonsfristen presisert i loven. Det følger av forbrukerkjøpslovens § 27. Her fremkommer det at fristen aldri kan være kortere enn 2 måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen/mangelen.

Fristen er ikke absolutt, men går det mer enn 2 måneder bør det være en god grunn til at du har ventet.

Oppsummeringsvis kan vi si at fristen for å reklamere er relativt kort. Vi anbefaler derfor at du reklamerer så snart du oppdager at tingen har en feil eller mangel.
.

Artikler