fbpx

Skjerpen Bugge

Sluttoppgjør mellom totalentreprenør og totalunderentreprenør

Sluttoppgjør

Vi i Skjerpen Bugge advokatfirma AS, jobber med sluttoppgjør for entreprenører. Spørsmål omkring sluttoppgjøret mellom totalentreprenør (TU) og totalunderentreprenør (TUE) i kontrakter av et visst omfang kommer ofte på spissen.

Høyesterettsdom og sluttoppgjør

Det er nylig avsagt en høyesterettsdom om hvordan man skal forstå kravene til «innsigelser» i et sluttoppgjør. Det har tidligere vært uklarheter om dette, men nå er det avklart hvordan man skal forstå dette begrepet. Vi skal se nærmere på dette i lys av NS 8417:2011.

Det dreier seg ofte om store kontraktsummer, og sluttoppgjøret setter gjerne sluttstreken i kontraktsforholdet.  At det blir problemer med sluttoppgjøret, er en ikke uvanlig problemstilling. Det er derfor viktig å håndtere dette på en god måte. Entreprenører (TU) og totalunderentreprenører (TUE) møter hverandre ofte igjen og gode saksbehandlingsregler internt er med på å forebygge tvister.

Sluttoppstilling og sluttfaktura

Totalunderentreprenør (TU) skal sende en samlet sluttoppstilling og sluttfaktura. Det er ofte lurt å omtale den siste fakturaen som sluttfaktura og at alt underlag blir sendt, slik at man unngår problemstillingen om når fullgodt underlag ble forelagt totalentreprenør (TU).

Innsigelser

Dersom totalentreprenør (TU) er uenig i den mottatte sluttfakturaen, skal totalentreprenør (TU) sende en reklamasjon. Det er i utgangspunktet ikke nok å sende en reklamasjon med kun overskrift «reklamasjon av faktura» og eventuelt supplerte med «deler holdes til sluttoppgjørsmøte er gjennomført», eller liknende som innsigelsesgrunnlag.

Etter høyesterettsdommen HR-2020.228-A, som gjaldt Høyesteretts forståelse av kravet til «innsigelser» i sak mellom Skanska AS og HGT AS (underentreprenør), ble det uttalt at «kravet til innsigelser kan begrenses til en tilkjennegivelse av uenighet uten at det kreves en nærmere begrunnelse. Innsigelsene må imidlertid identifisere hvilke deler i sluttoppstillingen som bestrides, og dette må gjøres på en slik måte at en normal forstandig entreprenør kan forstå hvilke betalingskrav som ikke godtas».

Det viktig at totalunderentreprenør (TUE) kan identifisere og ha det klart for seg hvilke betalingskrav som ikke godtas. Innsigelse skal meddeles totalunderentreprenør (TUE) på en formelt riktig måte. Saksbehandlingsreglene gjør seg særlig gjeldende når det gjelder å gjenta innsigelser og overholde frister innenfor kravet om betaling. Ofte ser vi suksessive leveranser av innsigelsesgrunnlaget fra totalentreprenør (TU) der det først blir sendt reklamasjon innen frist for betaling i totalunderentreprenørs (TUE) faktura og så kommer innsigelsene senere. Ofte blir det da for sent fremsatte innsigelser.

Frister

Dersom det ikke fremmes innsigelser innen fristen, vil kravet prekluderes, bortfalle. Høyesterett nå klarlagt innholdet og presisert hvilke forventninger en totalunderentreprenør (TUE) kan stille til innsigelser fra totalentreprenør (TU). Det har stor betydning i kontraktsforholdet om hvorvidt man gjør ting riktig ettersom det er store verdier i spill. Driftsmarginene i byggebransjen som sådan er små, så det slår fort ut på resultatet i virksomheten dersom man ikke krav og motkrav blir riktig ivaretatt i sluttoppgjøret.

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS bistår entreprenærer med bland annet sluttoppgjør. Ta kontakt med oss om du har noen entrepriserettslige spørsmål.