fbpx

Skjerpen Bugge

Dom fra Borgarting lagmannsrett – Avkortning av forsikringserstatning

Dom lagmannsretten

Dom fra Borgarting lagmannsrett – Avkortning av forsikringserstatning

Avkortning etter «grov uaktsom kjøring»

I 2019 ble det avsagt en dom fra Borgarting lagmannsrett som dreide seg om avkortning i forsikringsutbetaling etter en trafikkulykke. Retten la til grunn at fører av bilen hadde kjørt for fort.

Dommen er viktig for vurdering av lignende saker. Det er ingen avgjørelser fra lagmannsretten eller Høyesterett som har tilsvarende faktum.

Ulykken og saksgang før stevning

Fører av en Tesla mistet kontroll over bilen og krasjet inn i en rundkjøring med to kjørefelt. Hendelsen fant sted på natten i Linköping. Teslaen kostet om lag kr. 1 200 000,- og ble totalvraket. Det var to personer i bilen.

Forsikringsselskapet innhentet en ingeniørrapport som konkluderte med at fører av bilen kjørte i ca. 83 km/t. Fartsgrensen på stedet var 60 km/t. På bakgrunn av rapporten avkortet selskapet erstatningen med 50%.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett

Øyvind Skjerpen på vegne av bilfører tok ut stevning til Oslo tingrett 28. desember 2017. Han mente at forsikringsselskapet hadde lagt til grunn en for høy avkortning. Det ble anført fra fører at en hastighetsoverskridels på kun 23 km/t ikke var å anse som grovt uaktsomt, uansett var 50% avkortning for mye.

Selskapet på sin side hevdet at 50% var passende. Det var ikke bare farten som var avgjørende for selskapets sin beslutning, også det forhold at hastighetsoverskridelsen var i nærheten av en rundkjøring måtte vektlegges. Tingretten var enig med selskapet i at 50% avkortning var passende.

Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett

Vi var var ikke enig med tingretten og anket saken til lagmannsretten.

Det ble fastholdt at 50% avkortning var for høyt. I tillegg var fører uenig i ingeniørrapportens konklusjon og innhentet en egen rapport. Denne rapporten ble imidlertid ikke lagt til grunn.

Lagmannsretten kom til et annet resultat enn tingretten

Siden retten la til grunn selskapets ingeniørrapport var begge parter var enig i at det var grunnlag for avkortning. Spørsmålet som lagmannsretten måtte ta stilling til var hvor høy avkortningen skulle være.

Retten var enig med oss at 50% avkortning var for høyt. En hastighetsoverskridelse på 23 km/t er betydelig, og man skal vise aktsomhet inn mot en rundkjøring, men å avkorte erstatningen med 50% var det ikke grunnlag for. Vi fikk medhold i at avkortningsgraden måtte reduseres.

Retten fant at 35% avkortning var riktig i denne saken. Retten la vekt på følgende forhold;

  • Hastighetsoverskridelse
  • Hendelsen fant sted i nærheten av en rundkjøring
  • Det var en passasjer i bilen
  • Rundkjøringen hadde to kjørefelt
  • Ulykken skjedde på et tidspunkt med lite trafikk

Ønsker du å lese hele dommen kan du gjøre det ved å trykke her.

Kontakt oss

Har forsikringsselskapet avkortet erstatningen din, ta kontakt med oss. Vi gir deg gratis vurdering av saken.

Vil du lese mer om avkortning av erstatning kan du gjøre det ved å trykke her.

Rettshjelpsdekning 

I bilforsikring er det en rettshjelpsforsikring som dekker mesteparten av utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.