fbpx

Skjerpen Bugge

Avkortning i erstatning

Avkortning i erstatning

Avkortning i erstatning er en reaksjon selskapet bruker når de mener du har gjort noe som er uansvarlig eller som det i juridisk forstand kalles «grovt uaktsomt».

Hva er avkortning i erstatningen

Har det skjedd et forsikringstilfelle skal forsikringsselskapet erstatte den forsikrede gjenstanden. Det kan for eksempel være om du har krasjet en bil, brent ned huset eller skade på person.  Utgangspunktet er forsikringsgjenstanden skal erstattes fullt ut. Imidlertid kan selskapet redusere erstatningen hvis du har opptrådt uansvarlig. Dette følger blant annet av forsikringsavtalelovens § 4-9.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med kjøpsrettslige tvister. Ta kontakt med oss for en gratis konsultasjon.

Hva ligger i begrepet «grov uaktsomhet»

«Grovt uaktsomt» er kort fortalt en betegnelse på at du har gjort noe uansvarlig. Det kan for eksempel være at du har brutt trafikkreglene, vært uforsiktig med åpen ild eller tatt en unødvendige risiko for å nevne noe.

Burde du ha handlet på en annen måte, men valgte å ikke gjøre det, kan du ha opptrådt «grovt uaktsomt». I juridisk sammenheng tar man ofte utgangspunkt i en «Bonus pater familias» som er betegnelsen på et gjennomsnittsmenneske; en fiktiv person som ville handlet fornuftig i en gitt situasjon.

Det er imidlertid ikke så lett som å si at en annen person ville ikke gjort det eller det. I enkelte situasjoner er det nærmest umulig å si hvordan en annen person ville opptrådt. Og noen ganger kan du dessuten har brutt loven uten at du har handlet «grovt uaktsomt».

Har du for eksempel kjørt litt over fartsgrensen på en til dels oversiktlig vei er normalt ikke kjøringen «grov uaktsom». I vurderingen av om handlingen er «grov uaktsom» er det noen kriterier man må se hen til;

  • Kunne du handlet annerledes
  • Utsatte du deg selv eller andre for fare
  • Var du påvirket av rusmidler

Dersom en eller flere av disse kriteriene er oppfylt kan du ha handlet grovt uaktsomt.

Hvor mye kan forsikringsselskapet redusere erstatningen med

Det korte svaret er 0-100%. Spørsmålet er hvor grov den grove uaktsomheten er. For å finne ut av hvor grov uaktsomheten er må man ta utgangspunkt i kriteriene overfor å vurdere handlingen.

I trafikksaker vurderer ofte forsikringsselskapet hvor mange km/t du kjørte over fartsgrensen. Var det kun en mindre fartsoverskridelse taler det for en lav avkortning, og motsetningsvis en høy fartsoverskridelse taler for en betydelig nedsettelse av erstatningen.

Hvis du ønsker å lese om en relativt ny dom som dreier seg om avkortning kan du trykke her.

Kontakt oss

Har forsikringsselskapet avkortet erstatningen din, ta kontakt med oss. Vi gir deg gratis vurdering av saken.

Rettshjelpsdekning 

I bilforsikring er det en rettshjelpsforsikring som dekker mesteparten av utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.