fbpx

Skjerpen Bugge

Nabokrangler og Nabostrid

Nabo krangel

Et dårlig naboforhold og nabostrid kan utløses av mange ulike omstendigheter. Det kan være feil farge på huset, høye hekker, graving, sprengning, støy, lukt og ikke minst høye trær.

Rettsforholdet mellom naboer er regulert i naboloven.

Formålet med loven er å opprettholde en tålegrense naboene imellom. Eiendomsretten i Norge står sterkt, men det finnes grenser for hva man kan foreta seg, selv på egen eiendom.

Nabostrid og naborett

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialister oss på naborett. Ta gjerne kontakt med oss om du har kommet i konflikt med naboen. Hos oss får du en gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med.

Viktige bestemmelser i naboloven

Det er særlig to bestemmelser det er viktig å ha kjennskap til. Nabolovens § 2 og § 3.

Det følger av nabolovens § 2 «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg»

Spørsmålet som ofte dukker opp, er hva som anses å være unødvendig. Typisk er tiltak som har til formål å sjikanere naboen. Er det snakk om tiltak uten noe fornuftig formål kan det også faller inn under bestemmelsen, dette gjelder selv om det ikke berører naboen i stor grad.

Er treet i strid med naboloven

Er treet i strid med naboloven
I naboforhold er det erfaringsmessig uenigheter om trær det krangles mest om. Trærne har en stor betydning og av flere grunner. På den ene siden har trærne mye å si i forhold til solforholdene, skjerming og eiendommens karakter som sådan. På den andre siden kan trær skape frustrasjon hos naboen.

Mange opplever at naboens trær skygger for solen, de avgir mye nedfall og fare det kan være for at de brekker over på eiendommen. Nabolovens § 3 gir en god veiledning for om treet til naboen står ulovlig plassert. Av nabolovens § 3 fremkommer det;

naboens trær skygger for solen
Naboens trær skygger for solen

«Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten»

Bestemmelsen sier kort fortalt at trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden kan kreves fjernet dersom naboen ikke har en viktig grunn til å beholde det. Hva som er en viktig grunn beror på en helhetsvurdering. Det er ikke mulig å gi et svar med to streker under her.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er eksperter på tvister mellom naboer. Vi samarbeider med arborister og trefagkyndige over store deler av landet.  Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din personlige nabostrid.

Få dekket juridiske kostnader

Gjennom innboforsikring eller husforsikring er det ofte en rettshjelpsdekning som dekker  utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist.

Vi ordner med alt det praktiske.