fbpx

Skjerpen Bugge

Innholdsfortegnelse

Hva er Naboloven?

 • Hva har naboen lov til?
 • Når gjelder naboloven?
 • Hva sier naboloven om å kreve trær og gjerder fjernet?
 • Hva sier naboloven om støy?


Gammel lov
Naboloven er en gammel lov som er utarbeidet for å regulere rettsforholdet mellom naboer. Den er fra 1961 og heter egentlig Grannelova – «Lov om rettshøve mellom grannar». I motsetning til mange andre lover er den ganske enkel og ikke særlig omfattende.

Loven har bare 16 bestemmelser, og ikke alle er like viktig å kjenne til. De mest anvendte bestemmelsene i naboloven er regel nr § 2, § 3 og § 10.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har spesialister oss på naborett. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål omkring naboloven.

Hos oss får du en gratis vurdering av saken din.

Naboloven per definisjon

Når vi definier og diskuterer naboloven så bruker vi følgende ord og beskrivelser:

Nabolovens paragraf § 2

Det følger av nabolovens § 2 «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg»

 • Oversatt til et moderne språk sier den at naboen ikke må iverksette et tiltak som er unødvendig.
 • Det er ingen begrensninger i forhold til hva som faller inn under bestemmelsen.
 • Alt fra at naboen iverksetter et tiltak som lager mye bråk eller lukt til andre sjikanerende tiltak.
 • Om tiltaket til naboen er i strid med bestemmelsen blir en konkret vurdering.

Hvor plaget er du av tiltaket mot hvor viktig tiltaket er for naboen.

 • Har tiltaket ingen mål og mening skal det lite til før det er i strid med nabolovens § 2.
 • Trær faller også inn under bestemmelsen, men det er særlig nabolovens § 3 som avgjør om naboens trær er i konflikt med gjeldende rett.

Nabolovens § 2 brukes stort sett i de tilfeller hvor avstandskravet i § 3 ikke er oppfylt. Det skal også en god del til før du kan fjerne et tre på naboens grunn som ikke er i strid med nabolovens § 3.

Naboloven ikke må iverksette et tiltak som unødvendig
Naboloven

Nabolovens paragraf § 3

Av nabolovens § 3 fremkommer det;

«Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten»

Reglen kan deles opp i to. For det første må treet stå nærmere eiendommen din enn 1/3 av trehøyden. For det andre må det ikke være en viktig grunn for naboen å beholde treet.

Skal du fjerne naboens tre må du først måle opp avstanden. Det er en enkel operasjon, da er det bare å ta frem målebåndet. Er ikke avstanden stor nok kan du ikke bruke nabolovens § 3 til å kreve treet fjernet. I så tilfelle må du benytte deg av nabolovens § 2, men det er da vanskeligere å vinne frem.

Når du har målt opp avstanden og funnet ut at treet står nærmere enn 1/3 av trehøyden må det foretas en interesseavveining. Dine interesser i å fjerne treet mot naboens interesser i å beholde treet.

Viktige faktorer for å fjerne treet

Viktige faktorer for å fjerne treet
Viktige faktorer for å fjerne treet

Det er ofte på sommeren naboene begynner å krangle om trær. Spesielt når solen skinner frem og man har lyst å sitte ute. Det man da ofte irriterer seg over at treet skygger for solen, det faller blader, kvister og annet nedfall over på eiendommen og hindrer utsyn.

Les også om Nabolovens spesialregel om traer

Det også mange bekymrer seg over er at treet kan brekke og falle over på eiendommen. Om det skjer kan det være fatalt for både hus, hage og mennesker. I praksis ser vi at dette er et tungtveiende moment. Er det fare for store ødeleggelser skal det ikke så mye til før treet kan fjernes.

Viktige faktorer for å beholde treet

Viktige faktorer for å beholde treet
Viktige faktorer for å beholde treet

På den andre siden finnes det viktige argumenter for å beholde treet. Trær hindrer ofte innsyn, de kan være estetisk fine å se på og mange mener de får en slags «hagefølelse» av å ha trær på eiendommen. Selv om treet er plagsomt for naboen kan det være at momenter som nevnt blir vurdert som viktigere. Alt bunner ut i en interesseavveining.

Nabolovens paragraf § 10

Nabolovens § 10 dreier seg om retting av et rettstridig forhold. Det fremkommer av § 10

«Tilstand eller tilhøve som strider mot nokor føresegn i §§ 2-5, har grannen krav på vert retta»

Det vil si at hvis naboen har tiltak på eiendommen som er i strid mot nabolovens § 2 eller § 3 kan i stedet for å stanse tiltaket, rette forholdet. Hvis det er et tiltak som skaper mye bråk kan for eksempel forholdet avhjelpe ved å sette opp støyskjermer. Er det lukt som er problemet kan kanskje tiltaket flyttes slik at lukten begrenses. Forholdet må da rettes slik at det ikke overskrider tålegrensen i naboforhold.

I de tilfellene det er snakk om trær som er i strid med nabolovens § 3 kan en avhjelpsmetode være å beskjære treet. Problemet da er at trær vokser, og om ikke så lenge er problemet tilbake. Da blir det en kontinuerlig jobb med å vedlikeholde treet. Det er derfor i mange sammenhenger ikke aktuelt å benytte seg av bestemmelsen når det gjelder trær. Da flytter man bare problemet forover i tid.

Hvordan gå frem hvis et tiltak er i strid med naboloven

Strid med naboloven

Annet:

 • Støy – Når skal det være stille og rolig og det er høy musikk etter kl 23

Vår anbefaling er at du tar en prat med naboen. Forklarer situasjonen din og hører om det er noe som kan gjøres for å avhjelpe situasjonen. En langvarig konflikt med naboen er noe man bør unngå. Dere skal tross alt bo side om side.

Noen ganger kommer man ingen vei og da kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg. Det kan være en advokat eller andre som kjenner loven godt.

Hvis du fortsatt ikke kommer noen vei kan eneste mulighet være å iverksette rettslige skritt. Det vil si å klage inn saken til forliksrådet eller ta ut stevning til tingretten. Det kan bli en langvarig prosess, og det er nesten garantert at naboforholdet blir permanent ødelagt.

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er eksperter på tvister mellom naboer. Vi vurderer gratis om du har en sak enligt naboloven.

Få dekket juridiske kostnader

Gjennom innboforsikring eller husforsikring er det ofte en rettshjelpsdekning som dekker  utgifter til advokat og sakkyndig. Mot en egenandel, betaler forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

 

Konflikter og Løsninger

Naboloven er en viktig lov som regulerer forholdet mellom naboer. Selv om det er viktig å følge loven, kan det oppstå konflikter mellom naboer. I dette avsnittet vil vi se på hvordan man kan håndtere slike konflikter.

Håndtering av konflikter

Det første steget i å håndtere en nabokonflikt er å prøve å løse problemet på en fredelig måte. Det er viktig å ha en åpen og ærlig dialog med naboen din. Hvis du har et problem med naboen din, bør du ta opp problemet med dem direkte og i en høflig tone.

Hvis du ikke klarer å løse problemet på egenhånd, kan du kontakte et forliksråd. Forliksrådet vil prøve å megle mellom partene for å finne en løsning. Hvis dette ikke fungerer, kan du kontakte en advokat som kan hjelpe deg med å finne en løsning på problemet.

Rettslige skritt

Hvis du ikke klarer å løse konflikten på en fredelig måte, kan du ta rettslige skritt. Det første skrittet er å kontakte et forliksråd. Hvis dette ikke fungerer, kan du ta saken til retten.

Det er viktig å merke seg at det kan være kostbart å ta en nabokonflikt til retten. Det er også viktig å huske på at selv om du vinner saken, vil det ikke alltid løse problemet mellom deg og naboen din.

Det er derfor viktig å prøve å løse problemet på en fredelig måte før man tar rettslige skritt. Hvis du ikke klarer å løse problemet på egenhånd, kan du kontakte et forliksråd eller en advokat som kan hjelpe deg med å finne en løsning på problemet.

Eiendomsrettigheter

Eiendomsrettigheter er et viktig tema i Naboloven. Loven gir klare retningslinjer for hva som er tillatt og ikke tillatt i forhold til naboskap og eiendomsgrenser.

Grenser og Begrensninger

Naboloven fastslår at grunneiere har rett til å bestemme over sin egen eiendom. Likevel finnes det noen begrensninger på hva man kan gjøre på sin egen eiendom når det påvirker naboen. For eksempel er det ikke tillatt å ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden, jfr. naboloven § 3. Hekk som er lavere enn 2 meter, er ikke ulovlig etter disse bestemmelsene. Hekk som må regnes som høyere enn 2 meter, kan være ulovlig hvis den skaper ulempe for naboen.

En annen begrensning er at man ikke kan bygge høyere enn det som er tillatt i byggeforskriftene. Dette kan ha konsekvenser for naboen hvis bygget skygger for sol eller utsikt, eller hvis det på annen måte påvirker naboen negativt.

Eiendomskonflikter

Selv om Naboloven gir klare retningslinjer, kan det likevel oppstå konflikter mellom naboer. Dette kan være alt fra uenighet om hvor grensene går, til uenighet om hva som er tillatt å gjøre på sin egen eiendom.

I slike tilfeller er det viktig å prøve å finne en løsning som begge parter kan leve med. Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe med å finne en løsning. Det kan også være lurt å prøve å løse konflikten på en minnelig måte, for eksempel ved å inngå en avtale om hva som er tillatt og ikke tillatt på eiendommen.

Hvis det ikke er mulig å finne en løsning, kan man bringe saken inn for domstolene. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette kan være en lang og kostbar prosess.

Støy og Forstyrrelser

Naboloven har flere bestemmelser som regulerer støy og forstyrrelser mellom naboer. Ifølge loven skal ingen ha, gjøre eller sette i gang noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboens eiendom. Dette inkluderer også støy og andre forstyrrelser som kan påvirke naboens livskvalitet.

Hvis man opplever støy eller forstyrrelser fra naboen, bør man først prøve å løse problemet ved å snakke med naboen direkte. Hvis dette ikke fører til en løsning, kan man sende en klage til kommunen eller politiet. Det er viktig å dokumentere støyen eller forstyrrelsene, for eksempel ved å ta bilder eller lydopptak.

Ifølge Eurostat opplever ca. 10,8 prosent av nordmenn støy fra naboen eller trafikk. Naboloven har derfor bestemmelser som regulerer støy fra naboeiendommer. For eksempel kan man kreve at naboen reduserer støy fra bygningsarbeid, musikk eller andre aktiviteter som kan påvirke naboens livskvalitet.

Det er viktig å merke seg at naboloven ikke gir en eksakt definisjon av hva som er urimelig eller unødvendig støy. Dette vil variere fra situasjon til situasjon og avhenge av faktorer som tidspunkt, styrke og varighet. Det er derfor viktig å vurdere hver situasjon individuelt og ta hensyn til naboens livskvalitet.

Ansvar og Plikter

Naboloven regulerer forholdet mellom naboer og fastsetter regler for hva som kan gjøres på egen eiendom og hva som ikke er tillatt. Loven gir også klare retningslinjer for ansvar og plikter som følger med det å være en nabo.

En av de viktigste pliktene en nabo har, er å ta hensyn til naboens eiendom og rettigheter. Dette inkluderer å unngå å forårsake skade eller ulempe på naboeiendommen, for eksempel ved å plante trær eller busker som skygger for naboen, eller ved å lage støy eller lukt som plager naboen.

Naboer har også en plikt til å samarbeide og kommunisere med hverandre for å løse eventuelle uenigheter eller problemer som måtte oppstå. Dette kan være alt fra å diskutere plasseringen av en gjerde eller å avtale beskjæring av trær som står på grensen mellom eiendommene.

Når det gjelder ansvar, kan naboer bli holdt ansvarlige for skade eller ulempe som oppstår som følge av deres handlinger eller unnlatelser. Dette kan omfatte alt fra å forårsake vannskade på naboeiendommen som følge av dårlig drenering, til å plante trær som vokser inn på naboeiendommen og forårsaker skade på bygninger eller infrastruktur.

Det er viktig å merke seg at naboloven ikke bare regulerer forholdet mellom eiere av fast eiendom, men også mellom leietakere og eiere, og mellom beboere i sameier eller borettslag. I slike tilfeller vil det være den som har faktisk rådighet over eiendommen som vil ha ansvar og plikter etter loven.

Generelt sett er det beste rådet for naboer å være hensynsfulle og kommunisere godt med hverandre for å unngå uenigheter og konflikter. Hvis det likevel skulle oppstå en tvist, er det viktig å søke råd fra en advokat eller mekler som kan hjelpe med å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter.

0fte stilte spørsmål om Naboloven

Hvor høy kan en hekk mot nabo være?

Ifølge naboloven § 2-17 kan en hekk mot nabo ikke være høyere enn to meter. Dette gjelder også for trær og andre planter som kan hindre utsikt eller sollys.

Kan man kreve at naboen klipper hekken?

Ja, naboloven § 2-8 gir deg rett til å kreve at naboen klipper hekken dersom den er til sjenanse eller hindrer utsikten. Det er viktig å prøve å løse saken i minnelighet før man eventuelt går til rettslige skritt.

Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Naboloven § 2-14 fastsetter at man ikke skal utsettes for mer støy enn hva som er vanlig i området til tilsvarende tid på døgnet. Det kan likevel være vanskelig å fastsette hva som er vanlig støynivå, og man bør derfor prøve å løse saken i minnelighet før man eventuelt går til rettslige skritt.

Hva sier naboloven om overvann?

Naboloven § 2-15 fastsetter at man ikke skal la overvann fra egen eiendom renne over på naboeiendommen. Dersom man likevel gjør dette, kan naboen kreve erstatning for eventuelle skader som følge av dette.

Hva sier naboloven om mur?

Naboloven § 2-16 gir deg rett til å sette opp en mur mot naboen, så lenge muren ikke er til sjenanse eller hindrer utsikten. Det er likevel viktig å prøve å løse saken i minnelighet før man eventuelt går til rettslige skritt.

Hva sier naboloven om vann?

Naboloven § 2-15 fastsetter at man ikke skal la vann fra egen eiendom renne over på naboeiendommen. Dersom man likevel gjør dette, kan naboen kreve erstatning for eventuelle skader som følge av dette.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.