fbpx

Skjerpen Bugge

Mistanke om fusk på eksamen – Hvordan klage (2024)

Skolerett1
Innholdsfortegnelse

I tråd med at eksamen blir avholdt, vil det også være statistisk påregnelig at studenter mistenkes for fusk eller forsøk på fusk på eksamen. Denne artikkelen dreier seg om dette temaet og hvordan man skal håndtere en mistanke om fusk eller forsøk på fusk. Det hele starter med et brev fra Høyskolen eller Universitetet med henvisning til universitetsloven § 4-7 første ledd.

Det er en god følelse å kunne levere fra seg et eksamensarbeid enten det er prosjektarbeid, hjemmeeksamen eller liknende og vite at en lengre ferie står for tur. I år har stort sett alle eksamenene blitt utført hjemmefra som følge av koronaviruset.

Er du mistenkt for fusk på bachelor eller masteroppgave? Se her

Høyskole og Universitet dekker bistand til advokat i fuskesak

Det vanlige er at advokatutgifter dekkes av institusjonen. Ofte vil du få informasjon om at advokatkostnader er dekket og da er det greit. Noen ganger sitter du ikke på de opplysningene, og da kan det være greit å sende en e-post til Høyskole eller Universitet for å klarere dette med institusjonen. Du har krav på at advokatutgifter dekkes i fuskesaker, slik at du kan svare på anklagene.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har lang og inngående erfaring med å føre saker overfor Høyskoler og Universiteter. Har du blitt anklaget eller mistenkt for fusk, ta kontakt med oss.

Fusk på eksamen – hva er det

Høyskole og Universitet forutsetter at du setter deg inn i reglene for fusk, altså regler der du som student kan få et uberettiget fortrinn på eksamen. Dette gjelder gjerne disse tingene:

 • Bruk av eller tilgang til ulovlige hjelpemidler til eksamen
 • Hvordan du skal bruke kilder og kildehenvisninger samt siteringer
 • Kopiering/avskrift av tekst fra andre kilder uten kildehenvisning
 • Låne ut dine besvarelser eller tekster til andre studenter – medvirkning
 • Ulovlig samarbeid mellom studenter eller grupper av studenter, eller utenforstående
 • Samarbeid på tvers av grupper, eller mellom enkeltindivider, og som fører til tekstlikhet i ulike gruppebesvarelser, hjemmeeksamen betraktes som fusk, dersom annet ikke fremgår av oppgaveteksten.

Studentene blir bedt om å redegjøre for forhold rundt eksamen

Flere studenter får beskjed om å redegjøre for gjennomføring av eksamen og da gjerne spørsmål  slik som dette:

 • Hvilket studium og hvilket studieår er du på?
 • Hvilken arbeidsmetode har du hatt? • Hvordan finner du kilder?
 • Er du kjent med kildehenvisninger og bruken av sitat?
 • Er du kjent med at det finnes informasjon/kurs/veiledning for  akademisk skriving?
 • Er du kjent med konsekvensene for fusk?
 • Har du samarbeidet med noen?

Når det gjelder disse spørsmålene er det viktig å tenke på at studiestedet kun foretar en rutinemessing undersøkelse som skal gi den studierelaterte avdelingen informasjon når det skal  vurderes om det er en fuskesak på eksamen eller ikke.

Vi oppfordrer studenter til å tenke på hva som gis av svar og vi ser at svarene her kan være førende  for beslutningen til sentral klagenemnd. Avdelingen der eksamen er avlagt skal gi en innstilling til  den sentrale klagenemnd ved høyskolen eller universitetet.

Mange av sakene går videre fra avdelingen til sentral klagenemnd. Vi ser ofte at avdelingen viser til  forarbeidene når begrunnelsen gis. Det vises ofte til Ot. Prp.nr 40 (2001-2002) under pkt. 12.1.10  om annullering av eksamen at det «i eksamens-og prøvesituasjoner stilles høye aktsomhetskrav  til studentene angående regler om kildebruk før eksamen». Her ser vi ofte at studiestedet kommer  frem til at studentene ikke har vært aktsomme nok for eksempel med henvisninger eller  kildekritikk. Men det vi også ofte ser, når man følger en fuskesak, er at det er mange  omstendigheter som gjør at dette må vurderes annerledes.

Det er derfor viktig å belyse saken fra studentens ståsted så tidlig som mulig. Veldig mange  studenter blir frifunnet for anklagen om fusk etter hvert som man kommer lengre ut i prosessen.  Studentene får som oftest tilbud om å delta på møte med høyskole eller universitet og noen velger  å gjøre dette i Zoom-møte eller liknende med den sentrale klagenemnd. Det er på bakgrunn av den  skriftlige redegjørelsen og eventuelt en muntlig redegjørelse i nemnda som er grunnlaget for om  vedtaket blir fusk eller ikke fusk.

Plagiatkontroll – kontroller gjennom URKUND

Det er dette verktøyet som vanligvis blir brukt for å avdekke tekstlikhet og det søkes i millioner av dokumenter på internett. Det er et verktøy som gir resultater på ord og uttrykk og man vil få en score med prosentsats med grad av likhet. Alle besvarelser vil bli kontrollert av dette programmet opp mot andre besvarelser i det aktuelle semesteret og tidligere semester. Det kan være at tekstlikhet ligger på et unormalt høyt nivå, men det er ikke det som er utslagsgivende, men heller hvordan man har besvart oppgaven. Det å imøtegå en plagiatkontroll blir en konkret øvelse som det kan være greit at du gjør sammen med en advokat.

Fått beskjed om fusk på eksamen?

Subjektive vilkår ved siden av brudd på eksamensreglementet

Ved siden av at det må være brudd på eksamensreglementet, må det i tillegg foreligge hensikt om fusk fra studentens side. Etter loven skal det være fusket med viten og vilje eller at det er grov uaktsomhet. Dette vil si at det skal foreligge skyld hos deg som student i forbindelse med fusk eller forsøk på fusk.

Ofte er en anklage om fusk en krise for den det gjelder.  Vi som jobber med denne type saker ser hos ofte fortvilende studenter. Vår jobb er å ivareta dine interesser som student best mulig etter at det har kommet en anklage om fusk eller forsøk på fusk. Som advokater har vi taushetsplikt om det som kommer frem i saken din. Du skal ikke være redd for å ta kontakt med oss.

Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma har lang erfaring med saker som gjelder fusk eller forsøk på fusk, så det er bare å ta kontakt med oss for en konfidensiell prat.

Bruk av advokat kan løse saken

Vi ser ofte at bruk av advokat på disse sakene endrer utfallet. Det er strenge beviskrav for å mistenke noen for fusk på eksamen eller forsøk på fusk. Reglene er klar bevisovervekt for at det foreligger brudd på eksamensreglementet. Det betyr at det ikke skal være rimelig tvil om det du mistenkes for, og det vi ofte ser er at studenten ikke har fusket eller at det ikke er grunnlag for å mistenke studenten for fusk. Dette resulterer da i annullering av mistanken om fusk og saken skal henlegges.

Hva kan jeg forvente hvis jeg blir mistenkt for fusk på eksamen

Dersom Høyskole og Universitet blir stående med at du skal anses å ha fusket eller forsøkt på fusk på eksamen, da vil i det mange tilfeller innebære at du blir utestengt i to semestre og at karakteren blir annullert. Dette betyr igjen at du kommer senere ut i arbeid og at det har økonomisk betydning for deg hvis du blir utestengt. Samtidig kan en fuskesak være noe som kan få betydning for deg i fremtiden, så det er veldig viktig å få problemstillingen belyst på en god måte.

Papirkrøll

Først klage til Høyskole eller Universitet, så klage til felles klagenemnd

Advokaten vil gå igjennom saken med deg og deretter tilskrive institusjonen. Der vil institusjonen måtte vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken og de kommer med sin tilbakemelding. Dette er første steg i saken og det er klage til Høyskole eller Universitet i første omgang. Hvis Høyskolen eller Universitetet opprettholder sitt standpunkt, vil neste steg være å sende saken til Felles Klagenemnd. Saksbehandlingen her vil ta tid. I denne prosessen vil advokaten i samarbeid med deg gi et tilsvar, og eventuelt supplere saken dersom det er grunnlag for det.

Hva kan advokaten hjelpe meg med

Det er ofte tungt å stå oppe i en problemstilling om fusk alene enten det er deg som enkeltindivid eller en gruppe. Advokaten kan sortere i det som har skjedd og vise til at det som ser ut som fusk, ikke er en typisk fuskesak. Beviskravet er strengt og det er ikke du som er ansvarlig for å bevise din uskyld, men Høyskole eller Universitet som skal bevise at du har fusket eller forsøkt å fuske. Det må også sannsynliggjøres at du har hatt til hensikt å fuske eller forsøkt å fuske.

Hva skjer i og etter behandlingen i felles Klagenemnd

Klagenemnda har gjerne møter hver tredje eller fjerde uke og de behandler mange saker. Dersom  studenten vil være med på møtet vil denne motta spørsmål fra nemnda om forhold som mistanken bygger på. Dette er fort gjort. Advokaten får gjerne innlede og stille spørsmål og belyse saken fra  studentens ståsted. I mange saker blir studentens anklage om fusk på eksamen frafalt.

For de tilfeller saken ikke avsluttes, men fuskemistanken blir opprettholdt, ser vi ofte at felles klagenemnd kommer til et annet resultat enn den sentrale klagenemnden. Det er derfor viktig å  uttømme de klagemuligheter man har etter forvaltningsloven.

Etter behandling ser vi at studenten enten får medhold, eller så blir saken opprettholdt. Noen saker kan gå enda lengre etter Felles Klagenemnd, og da går saken til tingretten som endelig tar stilling til spørsmålet om fusk eller forsøk på fusk.

Det er ikke mange saker som går til tingretten og det skyldes at saken finner sin løsning. Det er derfor lite rettspraksis på området. Vi har god erfaring med å løse denne type saker ved riktig bevisføring opp mot hva som studiestedet har anført av mistankegrunnlag.

Er du mistenkt eller anklaget for fusk, ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg gratis i fuskesaken.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.