fbpx

Skjerpen Bugge

Hvordan skal man sette husleieøkning

Husleie

Det kan være mange grunner til at man kommer opp i spørsmål om leiepriser og hvilket vern loven gir rundt dette.  Bestemmelser om leieprisvern finner du i lov om husleie §§ 4-1 til 4-6.

Vi har opparbeidet oss spisskompetanse på leiespørsmål. Vi bistår både leietakere og utleiere i spørsmål om blant annet fastsettelse av husleie uavhengig av geografisk tilhørighet.

Leien skal ikke være urimelig når man setter husleieøkning

Utgangspunktet er at leien ikke skal være urimelig. Det er gjerne her leietaker og utleier er uenige. Vi har en egen lov som regulerer akkurat denne problemstillingen.

Fastsettelse av husleie

Spørsmål om dette løser seg ofte tidlig gjennom forhandlinger. Fremgangsmåten er å se på avtalen og holde den opp mot husleieloven § 4-2 flg. Vurderingene som skal hensyntas er;

  • Er kravet om økt leie formelt sett riktig
  • Har det gått tilstrekkelig lang tid
  • Er endringen i tråd med konsumprisindeksen

Tilpasning til gjengs leie

Hvor lang tid leieforholdet har vart har betydning for hvordan utleier kan endre husleien.

Etter husleieloven § 4-3 kan man sette husleien til gjengs pris. Dette gjelder når leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten endring.

Man skal da fastsette leienivået til gjengs leie ved utleie av liknende husrom.

Det er viktig å merke seg at utleier må varsle deg i god tid. Seks måneder etter at utleier har varslet, kan han sette opp leien etter denne bestemmelsen.

Husk også at dersom utleier skal sette opp leie til gjengs pris, kan det gjøres tidligst ett år etter annen husleieøkning.

Det er viktig at leiepriser blir riktig belyst så man unngår tvister. Det er ofte at leieforholdet skal fortsette så begge parter bør bli enige. Det er utrolig kjedelig å ende opp i en langvarig konflikt. Vi anbefaler at man setter seg ned rundt bordet og forsøker og komme til en enighet. Ofte kan det være lurt å rådføre seg med advokat før man går inn i forhandlinger. På den måten kan man stille sterkere når forhandlingene begynner.

kontakt oss

Vi har inngående og bred erfaring på husleierett . Vi kan hjelpe deg med å forberede deg til et forhandlingsmøte eller å bistå deg på et hvert trinn i saken.

Dekning av advokatutgifter

I hus eller innboforsikringen, vil utgifter til advokat og sakkyndig kunne bli dekket. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.