fbpx

Skjerpen Bugge

Relevant dom for kjøpere av båt med feil og mangler

shutterstock_166565165 (1)
Innholdsfortegnelse

Saken ble avsagt i Borgarting lagmannsrett – LB-2020-146143

Bakgrunn

Våren er endelig kommet og det nærmer seg tiden for å sette båtene ut på vannet. Mange har allerede båt fra tidligere og noen er førstegangskjøpere denne båtsesongen. Vi ser at de siste somrene har vært preget av pandemi og ført til Norgesferie for de aller fleste. Mange har derfor kjøpt seg båt. Noen har kanskje byttet ut de gamle somrene i utlandet med permanent Norgesferie fremover. For de aller fleste er det uproblematisk å kjøpe båt, både ny og brukt, men vi ser dessverre unntak fra dette.

30. juni i fjor avsa Borgarting lagmannsrett en dom etter kjøp av en brukt 60 fots yacht. Kjøper hadde kjøpt en yacht “som den er” og tvisten dreier seg om mangelfulle opplysninger eller at yachten var i dårlige stand enn kjøperen med rimelighet kunne regne med.

Dette var saken

Sakens faktum er at kjøper og saksøker (heretter A) kjøpte en brukt 60 fots yacht fra 1987 “som den er” av selger og saksøkte (heretter B).  Båten har vært brukt som charteryatch i B sitt eie fra 1995 til den ble solgt til A i 2017. B engasjerte en megler som håndterte salget og båten ble presentert som “god driftsmessig stand” og gjort diverse vedlikehold og forbedringer. Inkludert røntgenmål av skroget. Prisen yachten lå ute for var kr 1 500 000,- og den var annonsert som “veldig billig”. Det fremkommer også av annonsen at båten bør undersøkes og kjøper anbefales å tenkte igjennom behovet og arbeidet ved å eie en slik båt, med bakgrunn av pris, alder og størrelse.

A inspiserte yachten to ganger før det ble lagt inn et bud på kr 1 250 000,-. Megleren som stod for salget av yachten godtok budet forutsatt at yachten ble kjøpt “som den er” uten noen form for garanti eller reklamasjonsrett og det ble gitt en liste over kjente mangler og anbefalte utbedringer fra eierne av yachten.

A overtok båten 1. september 2017 og flyttet inn i båten. Nesten ett år senere ble båten tatt opp på en slipp og det ble oppdaget store rustskader på båtens skrog. A reklamerte om forholdene til megleren og deretter en formell reklamasjon til B september 2018. Reklamasjonen ble avvist av B. A tar deretter ut et søksmål mot B med krav om heving av kjøpet og erstatning for utgifter. B motsatte seg kravet og saken ble tatt opp i tingretten. A endret kravet fra heving til prisavslag eller erstatning oppad begrenset til utbedringskostnadene. Asker og Bærum tingrett dømte B til å betalte kr 450 000,- i prisavslag og sakens omkostninger til A. B anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Ta kontakt med spesialisert advokat 

Dersom du har opplevd noe lignende eller vært misfornøyd med et båtkjøp, ta kontakt med oss. Vi vurderer gratis om du har en sak.

Slik vurderte lagmannsretten saken

B anfører at det er snakk om en 30 år gammel båt som i følge en selv er solgt “svært billig”. Båten er solgt med en tydelig forutsetning om at båten er solgt “som den er” og kjøper ikke har verken reklamasjonsrett eller garanti. B tydeliggjør at en så gammel båt til en slik pris innebærer at en må regne med betydelig vedlikehold og kostander. B understreker også at det er allment kjent at stålskrog ruster over tid.

Det blir også påpekt fra B sin side at båten var sjødyktig ved overtakelsen og at det ikke er gitt uriktige opplysninger i salget. B mener også at hverken kjøper eller selger kunne vite omfanget vedrørende rusten da det er en svært krevende prosess å gi full oversikt. Selger presiserer nok en gang at de overholde opplysningsplikten sin ved å blant annet gi en liste over mangler.

B krever å bli frifunnet i lagmannsretten og ønsker at A skal dekke deres saksomkostninger.

A anfører rustskadene var så omfattende at båten ikke var sjødyktig. Skroget var så rustet at det var mulig å stikke spikere gjennom på flere steder. A mener at B har gitt uriktige og mangelfulle opplysninger vedrørende tilstanden til yachten, jf. forbrukerkjøpsloven (heretter fkjl.) § 17 og fkjl. § 16 første ledd bokstav b og c.

B sin påstand om at de har overholdt sin opplysningsplikt ved å informere om hva de var klare over mener A at er mangelfull da det ikke opplyses om rust eller svakheter i skroget. A trekker frem det som ble påstått i salgsannonsen om blant annet  “god driftsmessig stand”.

Selv om båten er “solgt som den er” mener A at rustskadene gjør at yachten er i dårligere stand enn A med rimelighet hadde grunn til å forvente.

A krever at anken forkastes slik at dommen fra tingretten står, samt å få dekket sine advokatutgifter for både tingretten og lagmannsretten.

Partene er enige om at kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven og lagmannsretten legger dermed det til grunn. For ordensskyld presiserer lagmannsretten at utfallet av dommen i dette tilfellet ville vært likt dersom avtalen var regulert av kjøpsloven.

Lagmannsretten legger mye vekt på sakkyndig i saken. Sakkyndigen er fra båtslippen som mottok båten sommeren 2018. Den sakkyndige beskriver båten som “ikke sjødyktig” og mener at det er fare for forlis og forurensing. Lagmannsretten legger beskrivelsen fra den sakkyndige til grunn og støtter dermed A sine anførsler om et rustangrep over lengre tid.

B anførte at de ikke kunne være klare over omfanget av rustskader på yachten grunnet at dette ikke kunne observeres fra utsiden. Lagmannsretten mener derimot at B burde vært klar over tykkelsen på skroget. Gjennom årene har yachten sin skrogtykkelse blitt målt og lagmannsretten mener dermed at det er sannsynlig at B visste om dette.

Lagmannsretten bemerker seg også at B har gjennomført reparasjonsarbeid som følge av rust. Det blir dermed klart for lagmannsretten at B burde ha visst om forholdene til skroget.

En stor del av tvisten dreier seg om selger sin plikt til å opplyse om riktig og fullstendig informasjon til kjøper. Lagmannsretten legger vekt på at selger enkelt kan sikre bevis for hvilken informasjon som blir gitt ved å gjøre det skriftlig over e-post, i kontrakten eller lignende. Retten legger dermed vekt på at selger ikke kan bevise hvilken informasjon som faktisk er gitt til kjøper og må dermed bære dette selv. Det blir presisert at det vil være tilnærmet umulig for kjøper å bevise hva som ikke er gitt av informasjon muntlig.

Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at B opplyste om omfanget til tidligere reparasjoner i skroget og tester gjort om krav til platetykkelse. Retten kommer til at B måtte kjenne til at det var en risiko for svakheter i skroget som følge av rust. Det er ikke blitt sannsynliggjort at det er informert til A. Lagmannsretten mener at disse opplysningene er vesentlige som A hadde grunn til å regne med å få i tillegg til at opplysningene kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det blir vurdert at A ikke burde ha kjent til omfanget av rust selv etter besiktelsen.

Lagmannsretten vurder at reklamasjonen er fremsatt rettidig grunnet at A ikke hadde mulighet til å få båten på slipp før han gjorde. A hadde ikke grunnlag for å utføre den grundige undersøkelsen av yachten på egenhånd og dermed ble ikke de alvorlige rustangrepen oppdaget før de ble.

Etter en helthetsvurdering har lagmannsretten, som tingretten, kommet til at et prisavslag på kr 450 000,- er passende. I tillegg til prisavslaget får A saksomkostninger dekket for både lagmannsretten og tingretten.

Bilde til batdom midt i artikkelen 1

Oppsummering

Det som tydelig kommer frem i dommen er selger sin opplysningsplikt. Selv om kjøper i denne saken hadde besiktiget yachten, forelå det allikevel store mangler som selger burde ha vært klar over, uansett om selger faktisk var klar over det eller ikke. Etter tidligere reparasjoner som følge av rust er det ikke sannsynliggjort at selger ikke var klar over at dette fortsatt var et problem.

En kan også se fra dommen at fristen for reklamasjon løper fra når kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget. Det er ikke sannsynliggjort at kjøper burde ha oppdaget feilen før den ble oppdaget og det var dermed reklamert rettidig.

Du kan lese hele dommen ved å trykke her

Ta kontakt med oss

Kjenner du deg igjen hva denne dommen dreide seg om anbefaler vi at du tar kontakt. Det er ofte lurt å ta kontakt med advokat så snart du oppdager at båten har en feil eller mangel. Vi har lang og bred erfaring med å føre båt-, bil- og andre type kjøpsaker. Hos oss får du alltid en gratis førstegangsvurdering.

Dekning av advokatutgifter

Gjennom båtforsikringen er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene til juridisk bistand ved tvist. Vi ordner med alt det praktiske i den anledning.

For øvrig samarbeider vi med en del foreninger. Er du medlem av en av disse vil du få rabatterte priser og ander fordeler. Vi undersøker alltid om du er tilknyttet en av våre samarbeidspartner.

kunde-lofte-1.svg
Vi lever av fornøyde kunder
Vi er stolte av at våre kunder har gitt oss gode Google-anmeldelser
kunde-lofte-1.svg
Benyttet meg av innsendt skjema på deres hjemmesider. Jeg ble kontaktet innen kort tid, og fikk all den hjelpen jeg trengte. Meget god service og meget profesjonelt. Anbefales!
Allanon -
kunde-lofte-1.svg
Øyvind Skjerpen er en profesjonell og hjelpsom advokat.. Brukte han ifm. heving av et bilkjøp. Fikk god oppfølging og gode råd på veien, og saken vant frem etter noe tid.
Henrik Kyte Assmann
kunde-lofte-1.svg
Hei Philip Bugge og takk for hjelpen. Vår sak handlet om arbeidsrett som Philip rodde i land på en glimrende måte. Vi kommer til å bruke dem om vi trenger advokat ved et senere tidspunkt. Takk igjen Henrik, Hans-Erik og Joachim
Joachim Sjølander
kunde-lofte-1.svg
Hvis man trenger advokat er dette uten tvil den beste hjelpen du kan få. Jeg har brukt Bugge og det angrer jeg ikke på, han virker og være svært profesjonell.
Sondre Sundrønning
kunde-lofte-1.svg
Advokat tok kontakt ganske raskt etter at vi tok kontakt med dem via kontaktskjema på nettet. Advokat Bugge tok seg god til til og prate om og orientere seg rundt saken i første tlf samtale. Veldig hyggelig, trygg, ryddig og ordnet. Anbefales.
Noshin Solskinn L
aktuelt-nyheter.svg

Aktuelt

Her kan du lese aktuelle saker og fagartikler som kan gi en verdi som privat person eller selskap.