Personskaderett er et spesialområde innenfor erstatningsretten

Vi har jobbet med personskade både på forsikringssiden og skadelidtsiden.

Dette gjøre oss særlig egnet til å bistå deg etter en ulykke.

Skadelidte blir ofte arbeidsufør for en kortere eller lengre periode etter en ulykke, og i den tiden er det mye å tenke på. Normalt må skadelidte gjennomgå medisinsk behandling, forholde seg til forsikringsselskapet, NAV og arbeidsgiver. Det kan være en slitsom prosess å gå igjennom alene.

Mange skadelidte har derfor behov for en advokat.

Personskadesaker kan være kompliserte og det er ikke bare jussen som står sentralt. Det er også viktig å ha medisinsk forståelse, kjenne til objektive spesialister og trygdesystemet. Som en følge av at vi har jobbet i forsikringsbransjen i en årrekke kan du være sikker på at du får en advokat som kan alt dette.

 

Personskade faq

Personskade erstatning

Har du vært utsatt for en bilulykke eller skade på jobb vil du kunne ha krav på erstatning. Erstatningen etter en personskade kan i mange tilfeller bli betydelig. Utgangspunktet er at forsikringsselskapet skal dekke skadelidtes økonomiske tap. Det kan dreie seg om inntektstap, behandlingsutgifter, tapt evne til å kunne gjøre oppgaver i hjemmet og mènerstatning hvis personskaden er alvorlig. Dette kan betegnes som personskadeforsikring eller personskade erstatning.

Hva er personskade

Definisjonen på personskade er all fysisk og psykisk skade som skjer etter en ulykkeshendelse. Skadelidte kan da fremsette krav overfor skadevolder eller forsikringsselskapet som er ansvarlig i saken. Hvis du blir skadet på jobb krever man erstatning fra arbeidsgiver sitt forsikringsselskap. Om du blir skadet i en bilulykke er det selskapet som har forsikret bilen som blir ansvarlig.

Erstatning etter yrkesskade

Får du en personskade på jobb kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Erstatningen du har krav på er tapt arbeidsinntekt frem til du kommer tilbake i jobb. Det kan også være at du trenger behandling etter en personskade. Utgifter til behandling omfattes også av forsikringen. Imidlertid er det normalt at NAV dekker behandlingsutgifter, men trenger du behandling som ikke dekkes av NAV kan man søke det dekket av forsikringsselskapet. Dreier det seg om nødvendig behandling som kan få skadelidte raskere tilbake i jobb er det også i forsikringsselskapets interesse å dekke slike utgifter.

Personskade etter bilulykke

Trafikkulykkeforsikringen er objektiv. Det vil si at du ikke trenger å være skyld i ulykken for å ha krav på erstatning. Erstatningen er lovpålagt og følger av skadeserstatningsloven § 3-1 (personskade 3).
Hovedregelen er at forsikringsselskapet skal utbetale full erstatning. Imidlertid kan det være, hvis du har kjørt grovt uaktsomt, at forsikringsselskapet avkorter erstatningen din. Det vil si at forsikringsselskapet ikke dekker inntektstapet eller andre ytelser du kan ha krav på fullt ut. Et typisk eksempel hvor erstatningen avkortes er hvis du har kjørt med promille. Avkortningsgraden kan i verste fall bli 100%.

Norsk pasientskadeerstatning

Dersom du har fått en skade som skyldes svik i behandling kan du ha krav erstatning fra norsk pasientskadeerstatning (NPE). Et vilkår for å få erstatning er at du har et økonomisk tap. For eksempel et inntektstap på grunn av skaden. Dessuten kan du ha krav på mènerstatning hvis skaden er stor og varig. Skader som er forbigående gir ikke rett til mènerstatning.

Hva skjer når ulykken inntreffer

Når du melder inn personskaden til forsikringsselskapet er det normalt at du fyller ut et personskadeskjema. Er ulykken alvorlig kan det bli en lang prosess før saken er ferdigbehandlet. Mange skadelidte føler at det er en tung prosess. Ikke bare er det forsikringsselskapet som utreder saken, men man får også en sak mot NAV. Ofte må skadelidte utredes av en medisinsk sakkyndig, som skal ta stilling til om det er en sammenheng mellom ulykken og personskaden. Kommer den sakkyndige til at det ikke er sammenheng mellom ulykken og etterfølgende palger blir ofte forsikringssaken avslått. Det er derfor viktig å bli undersøkt av en objektiv spesialist som ikke har noen bindinger til verken forsikringsselskapet eller skadelidte.

Dessverre er det slik at du ikke alltid får den erstatningen du har krav på etter at du har vært utsatt for trafikkskade eller yrkesskade. I enkelte tilfeller kan det måtte gå så langt at man tar saken til retten og det blir en rettslig prosess. Det skjer heldigvis i svært få saker.

Spesialiserte advokater 

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade eller skade i trafikken kan det være til stor hjelp å ta kontakt med en advokat. Det kan også være at personskadeforbundet ltn oslo kan bistå med praktiske problemer. Det forutsetter imidlertid at du er medlem.

Hva er en personskadeadvokat

Det kan være lurt å ta kontakt med en personskadeadvokat som har spesialisert seg på personskade innen erstatning. Grunnen til det, er at personskadesaker er komplekse og det er viktig at advokaten forstår medisin, kjenner til objektive sakkyndiger og trygdesystemet når du har vært utsatt for personskade. Advokatene i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har bakgrunn fra forsikringsbransjen og jobbet mange år for skadelidte. Våre advokater har spisskompetansen innenfor erstatningsretten og har hjulpet et betydelig antall skadelidte i personskadesaker

Du trenger heller ikke være redd for en stor advokatregning. Du har som regel fri rettshjelp mens saken behandles av forsikringsselskapet.

 

Ta kontakt med oss dersom du har vært utsatt for en ulykke.

Du trenger heller ikke å være redd for å få en stor advokatregning.

Forsikringsselskapet dekker som regel utgifter til advokat som et ledd i erstatningssaken.

Artikler

Personskade

Har du vært utsatt for en bilulykke eller yrkesskade, ta kontakt med oss.

Vi vurderer saken din gratis.