fbpx

Skjerpen Bugge

Utlegg i bolig

Utlegg i boligen

Det er ikke mange som er klar over at kreditor har mulighet til å ta pant i ektefellers og samboeres bolig, men vi ser at inkassoselskapene stadig ber namsmannen om å gjøre det. Namsmannen tar pant i din bolig og antar den også tilhører din ektefelle eller samboer.

Utlegg i bolig 

Skjerpen Bugge Advokatfirma AS er et av få firmaer som har spesialisert seg på å slette utlegg i bolig.

Vi har lang erfaring med å slette pant for ektefeller og samboere. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av saken.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan man kan få slettet utlegg i ektefellers eller samboers bolig.

Dersom det er feilaktig registret pant i eiendommen, må du starte med å skrive det til namsmannen. Forklar namsmannen at samboeren eller ektefellen din ikke er reell eier av eiendommen.

De store inkassoselskapene, som eksempelvis Lindorff og Kredinor, har et betydelig antall saker mot ektefeller og samboere hvert år. Det sentrale er hvem som er reell eier.

Om sletting av utlegg i bolig og hvem som er reell eier
Det skal mye til å konstatere eierskap i annen manns eiendom. Dette fremgår av høyesterettspraksis forståelse av dekningsloven.

Ifølge Høyesterett, Rt. 1990 side 901, skal bestemmelsen i dekningsloven § 2-2 forstås slik:

«Dersom det er frembrakt faktisk opplysninger om eierforholdet, kan namsmyndighetene ikke uten videre bygge på at boliger som er anskaffet under samlivet, vanligvis blir eid av ektefellene eller samboere med en ideell halvpart hver, men ta stilling til eierspørsmålet på grunnlag av det faktum som er opplyst».

Utgangspunktet er derfor at hver ektefelle eller samboer eier sitt. Skal det oppstå sameie, må det foreligge avtale eller annet rettsstiftende moment.

Hvordan går du frem for å slette utlegg i bolig
Det er lav terskel for namsmannen å ta utlegg. Men kjernen er at det er det reelle eierforholdet som er avgjørende, ikke hva namsmannen legger til grunn i sin presumsjon.

I spørsmålet om sletting av pant, går man bort fra presumsjonen og over til strengere beviskrav enn tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 3. ledd. Lovens bestemmelse skal gi privatpersoner ytterligere vern.

Etter at namsmannen er orientert om at pantet er feil registrert, skal namsmannen ta stilling til det som er opplyst. Namsmannen kan deretter slette pantet, og man vil få tilkjent sakens omkostninger. Vi ser stadig at pant blir slettet når man legger frem eierforholdet på en god og oversiktlig måte med utgangspunkt i andre regler enn presumsjonen i § 7-13 3. ledd.

Dersom namsmannen ikke sletter pantet selv, vil man kunne få saken avgjort av tingretten.

Ta kontakt med oss
Vi har betydelig erfaring med saker om pant i bolig. Ta kontakt med oss om du lurer på om du har en sak.

Dekning av advokatkostnader
I innboforsikringen din er det ofte en rettshjelpsforsikring som vil kunne dekke utgifter til advokat. Mot en egenandel, dekker forsikringsselskapet oftest 80 prosent av kostnadene for juridisk bistand ved tvist.