fbpx

Skjerpen Bugge

shutterstock_284936198 (1)

Entrepriserett

Skjerpen Bugge advokatfirma AS bistår aktører i bygg- og entreprisebransjen.

Entrepriserett

Skjerpen Bugge advokatfirma AS bistår aktører i bygge- og entreprisebransjen.  Det dreier seg  ofte om spørsmål ved overtakelse og sluttoppgjør.
shutterstock_1183089439 (1)

Sluttoppgjør

I den delen av entrepriseretten som ikke er regulert av forbrukerlovgivningen, er rettsforholdet gjerne regulert ved særskilte kontrakter og NS standarder (Norsk Standard). Fra  kontraktsinngåelse til man står i et sluttoppgjør, ser vi ofte at prosjekter av et visst omfang forandrer seg mye underveis.  

Det er mange åpne spørsmål i sluttoppgjøret mellom byggherre og entreprenør med krav og motkrav. Det kan eksempelvis være tolkningsspørsmål, spørsmål om feil og mangler, reklamasjoner, endringer, spørsmål om dokumentasjon og viktige fristspørsmål mv. Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har bred erfaring med denne type problemstillinger. 

I en totalentreprise ser vi at alle disse spørsmålene kan dukke opp i sluttoppgjøret. Ofte vil entreprenør og byggherre har ulike forklaringer og dokumentbevis samt bilder for å underbygge sitt syn på ansvar. 

I sluttoppgjøret kan krav som ikke fremsettes innen gitte frister, bortfalle. Fristspørsmål kommer ofte på spissen og alle fristregler har tre elementer. Dette er fristens utgangspunkt, fristens lengde og hva som avbryter frister. Fristreglene er ulike avhengig av hvilken NS kontrakt som regulerer det konkrete kontraktsforholdet. Når partene skal forsøke å løse spørsmålene og komme til enighet i sluttoppgjøret, må byggherre gjenta alle sine krav som er fremsatt tidligere. Det samme gjelder innsigelser. 

Når det gjelder kravet til hvordan en innsigelse i sluttoppgjøret skal se ut, har Høyesterett i dommen HR-2020.228-A, mellom Skanska AS og HGT AS (underentreprenør), uttalt at «kravet til innsigelser kan begrenses til en tilkjennegivelse av uenighet uten at det kreves en nærmere begrunnelse. Innsigelsene må imidlertid identifisere hvilke deler i sluttoppstillingen som bestrides, og dette må gjøres på en slik måte at en normal forstandig entreprenør kan forstå hvilke betalingskrav som ikke godtas».

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om sluttoppgjør.