fbpx

Skjerpen Bugge

Hva er yrkesskade

Yrkesskade

Hva er Yrkesskade?

Yrkesskade er en skade eller sykdom du pådrar deg mens du er i arbeid. Det kan være både være fysiske og psykiske skader.

Vilkår for at en ulykke dekkes av yrkesskadeforsikringen

For at du skal ha krav på erstatning etter en yrkesskade er det tre vilkår som må være oppfylt. Arbeidsulykken må han skjedd «i arbeid» «på arbeidsstedet» «i arbeidstiden».  Hovedregelen er at du må utføre en eller annen oppgave i arbeidsgivers interesse.  Spørsmålet kom på spissen da en arbeidstaker ble utsatt for en ulykke på et teambuilding arrangement. I den aktuelle saken ble arbeidstaker ansett å være «i arbeid». Det betyr imidlertid ikke at det er en yrkesskade i alle jobbrelaterte sammenhenger. Et julebord vil som hovedregel falle utenfor.

Ikke alle skader dekkes

Ikke alle skader dekkes av forsikringen. Skaden ha skjedd som en følge av en «ytre» påvirkning. Eksempelvis om du faller fra et stilas omfattes i utgangspunktet skaden. Men om det er plager som har utviklet seg over tid kan det falle utenfor. Det typiske er belastningsskader.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg har blitt skadet på jobb

Det aller viktigste du gjør er å dra til legen umiddelbart etter en ulykke. Det kan være helt avgjørende for om du får erstatning. Det som også er viktig er at legen nedtegner alle plagene dine i journalen. Pasientjournalen blir et sentralt bevis i forsikringssaken. Det er også å anbefale å dra jevnlig til legen for å få dokumentert plagene dine. Store opphold i journalen kan medføre at du går glipp av en eventuell erstatning. Grunnen til det er at forsikringsselskapet for eksempel kan hevde at du har blitt frisk igjen og at det er andre årsaker til plagene dine.

Årsakssammenheng

Utgangspunktet er at fire vilkår som må være oppfylt for å sette skaden i sammenheng med ulykken;

  • Skadeevne
  • Akuttsymptomer
  • Brosymptomer
  • Ikke andre mer sannsynlige årsaker til plagene

Det er et vilkår for å få erstatning at det er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Det er ofte i saker hvor en skadehendelse har påført skadelidte psykiske plager at det oppstår uenigheter. I slike saker innhentes det normalt en erklæring fra en spesialist. Skadelidte må da møte opp hos en sakkyndig for en utredning. Normalt tar konsultasjonen hos legen ca. 2-3 timer.

Ikke bare må det være årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, det må også være  sammenheng mellom skaden og et økonomisk tap. Typiske da er tap i lønn.

Første året er som regel uproblematisk da skadelidte blir fullt ut kompensert gjennom sykepenger. Er skadelidte borte fra jobb i over ett år oppstår det normalt et inntektstap. Skadelidte går da over på arbeidsavklaringspenger. Satsen for arbeidsavklaringspenger er 66% av tidligere inntekt. Inntektsbortfallet som ikke dekkes gjennom arbeidsavklaringspengene kan i utgangspunktet kreves erstattet av forsikringsselskapet.

Kontakt oss

Lurer du på om du har en yrkesskadesak, ta kontakt med oss. Vi i Skjerpen Bugge Advokatfirma AS har omfattende og lang erfaring med yrkesskade.

Du trenger heller ikke være redd for å få en stor advokatregning. Forsikringsselskapene dekker normalt advokatutgifter etter en yrkesskade.